اشرفی،مصطفی-خارج فقه-91ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتاریخموضوع
۹۲۰۳۱۳تلقیح منی مرد با تخمک زوجه اول و حمل در رحم زوجه دوم
۹۲۰۳۱۲تلقیح منی و تخمک زوجه اول و حمل در زوجه دوم
۹۱۰۷۱۹قصد قربت زکات در مورد طفل و ممتنع و کافر
۹۱۰۷۰۱احتساب زکات در صورت بقای عین مال مقروضه به فقیر-جلسه ۲
۹۱۰۶۲۹احتساب زکات در صورت بقای عین مال مقروضه به فقیر
۹۲۰۳۱۳متن درس خارج فقه استاد اشرفی - دوشنبه ۱۳ خرداد ماه
۹۲۰۳۱۲متن درس خارج فقه استاد اشرفی - یکشنبه ۱۲ خرداد ماه
۹۲۰۲۱۹متن درس خارج فقه استاد اشرفی - پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه
۹۲۰۳۱۱تلقیح خارجی و وضع جنین در رحم
۹۲۰۳۰۸الحاق فرزند به صاحب نطفه-رحم بیگانه و مساله الحاق
۹۲۰۳۰۷نظریه آیت الله حکیم در نفی ابوت در تلقیح صناعی
۹۲۰۳۰۶ترکیب و باروری خارجی و قرار دادن در رحم
۹۲۰۳۰۵دلالت روایات و سیره بر منع تلقیح به منی بیگانه
۹۲۰۳۰۴ادله منع تلقیح صناعی با منی بیگانه
۹۲۰۳۰۱دلائل روایی منع تلقیح با منی بیگانه
۹۲۰۲۳۱ادله منع تلقیح با منی بیگانه
۹۲۰۲۳۰ادله قرآنی منع تلقیح با منی بیگانه
۹۲۰۲۲۸تلقیح مصنوعی زن با منی بیگانه
۹۲۰۲۲۹دلالت آیه حفظ فرج بر منع تلقیح با منی اجنبی
۹۲۰۲۲۳استدراکی از جلسه گذشته
۹۲۰۲۱۸اجبار زوجه به تلقیح صناعی توسط زوج
۹۲۰۲۲۲حکم تلقیح صناعی مطلقه رجعیه و متوفی عنها زوجها
۹۲۰۲۲۱الزام زوج به زوجه در تلقیح صناعی- تقویت اسپرم مرد به سائل منوی دیگر
۹۲۰۲۱۵باروری زوجه بوسیله منی مرد بدون اجازه زوج
۹۲۰۲۱۷باروری زوجه از منی مرد بدون اجازه زوج- باروری مصنوعی بدون رضایت زوجه-جلسه ۲
۹۲۰۲۱۶باروری زوجه از منی مرد بدون اجازه زوج- باروری مصنوعی بدون رضایت زوجه
۹۲۰۲۰۸اصل اولی در نکاح- تلقیح مصنوعی بین زوج و زوجه
۹۲۰۲۰۳مسائل مستحدثه پزشکی - تلقیح مصنوعی
۹۲۰۲۰۲دفع کمتر از یک صاع فطره به فقیر واحد- کشف عدم فقر گیرنده فطره
۹۲۰۲۰۱اشتراط عدالت در فقیر فطره-تصدی مزکی در توزیع- عدم جواز کمتر از یک صاع به
۹۲۰۱۳۱اختصاص فطره به فقیر و مسکین- قید استضعاف
۹۲۰۱۲۷عزل زکات فطره و صورتهای تاخیر و تلف و نقل و تلف- عدم جواز تبدیل بعد العزل
۹۲۰۱۲۱استدراک بحثهای سابق-عزل در بیشتر از یک صاع
۹۲۰۱۲۰عدم جواز فطره در ماه رمضان- عزل فطره و زمان نیت آن
۹۲۰۱۱۹مباحثی چند پیرامون منتهای زکات فطره- صورت عدم عزل زکات فطره
۹۲۰۱۱۸یاد آوری مباحث گذشته-وضعی یا تکلیفی بودن فطره
۹۱۱۲۲۲مقدار صاع-زمان وجوب فطره
۹۱۱۲۲۱مدار بر قیمت وقت ادا-عدم اشتراط اتحاد جنس-مقدارلازم:یک صاع
۹۱۱۲۲۰نصف صاع گندم عالی- یک صاع ملفق
۹۱۱۲۱۵سالم بودن جنس فطره- اخراج قیمت به جای جنس
۹۱۱۲۱۴معنای قوت غالب-اولویتهای جنس فطره
۹۱۱۲۱۳آرد به جای گندم- مراتب فضیلت اجناس فطره
۹۱۱۲۰۷زکات مطلقه رجعی و بائن- زکات فطره عیال غائب
۹۱۱۲۰۶مهمان یا عیال زوری یا اضطراری-اخراج فطره از اصل مال
۹۱۱۲۰۵عیال دو معیله- فطره رضیع-معیل حرام خوار-
۹۱۱۱۳۰فطره بر هاشمی فقط از معیل هاشمی-عیال حاضرو غائب- فطره سربازان
۹۱۱۱۲۹دوران وجوب فطره بر عیال-انفاق ولی بر صغیر و مجنون-مساله۵و۶و۷
۹۱۱۱۲۸صورت عصیان و نسیان معیل-معیل فقیر و عیال غنی-تکلف فقیر به اخراج
۹۱۱۱۲۵مدار وجوب فطره بر غروب شب فطر-زکات فطره عیال بر معیل
۹۱۱۱۲۳افراد واجب الفطره- فطریه ضیف
۹۱۱۱۱۸زمان اجتماع شرایط در فطریه- افراد واجب الفطره
۹۱۱۱۱۶کراهت تملک زکات توسط مزکی-زمان اعتبار شرایط در فطره
۹۱۱۱۱۴صورت تشیع بعد از هلال-عبادی بودن زکات فطره-استحباب اخراج بر فقیر
۹۱۱۱۱۱عدم اعتبار مالکیت زائد بر مئونه-عدم اشتراط اسلام در وجوب فطره
۹۱۱۱۰۲زکات فطره عیال یتیم- مغمی علیه
۹۱۱۰۱۱اعطای زکات به سائل بالکف-عدم جواز گرفتن فقیر فاسق- زمان قصد قربت
۹۱۱۰۱۰روایات داله بر لزوم توزیع-دو فرع پایانی مساله سی و یکم
۹۱۱۰۰۶زکات کافر-زکات مال غیر وافی
۹۱۱۰۰۳وکالت در توزیع زکات-مالکیت فقیر بر نصاب زکات
۹۱۱۰۰۲ادامه فضولی در زکات-برداشتن از زکات توسط وکیل در اخراج و فقیر
۹۱۰۹۲۹جعل در وکالت فقیر-فضولیت در زکات
۹۱۰۹۲۸نذر الفعل-جواز توکیل در قبض زکات
۹۱۰۹۲۷سر لزوم حج از سهم سبیل الله-تخلیص مظلوم بوسیله سبیل الله-نذر نتیجه
۹۱۰۹۲۶خرید و وقف قرآن از زکات و صورآن-عدم جواز تقاص از ممتنع-حج از سهم سبیل الله
۹۱۰۹۲۵اشتراط تمکن از تصرف-نسیان موضع المال-نذر عدم تصرف
۹۱۰۹۱۹زکات در مزارعه فاسد-استقراض برای زکات
۹۱۰۹۱۸توکیل غیر در ادای زکات-قصد ترتبی زکات-عدم لزوم رعایت ترتیب زکات سالها
۹۱۰۹۱۳دادن زکات بعد از مرگ به واجب النفقه-اشتراط زکات بر مشتری
۹۱۰۸۰۶شک در اخراج زکات سالهای گذشته-شک در اخراج زکات مال التجاره صبی-فروش مال و
۹۱۰۷۰۲امانت سپردن بخشی از زکات-صورتهای استغنای فقیر با قرض
۹۱۰۷۰۱حکم زیاده ونقص در قرض-خروج مال از حد نصاب با قرض دادن بخشی از آن
۹۱۰۶۲۶تاخیر عرفی، ملاک ضمان-علم به وجود مستحق- اتلاف زکات معزوله
۹۲۰۲۱۰منع زوج از تلقیح مصنوعی زوجه
۹۲۰۲۰۹تلقیح مصنوعی بین زوج و زوجه-جلسه ۲
۹۲۰۲۰۸اصل اولی در نکاح تلقیح مصنوعی بین زوج و زوجه
۹۲۰۲۰۷تلقیح مصنوعی بین زوج و زوجه
۹۲۰۲۰۴داخل کردن منی مرد توسط زوجه در رحم خود
۹۲۰۲۰۳مسائل مستحدثه پزشکی تلقیح مصنوعی
۹۲۰۲۰۲دفع کمتر از یک صاع فطره به فقیر واحد کشف عدم فقر گیرنده فطره
۹۲۰۲۰۱اشتراط عدالت در فقیر فطرهتصدی مزکی در توزیع عدم جواز کمتر از یک صاع به فقیر
۹۲۰۱۳۱اختصاص فطره به فقیر و مسکین قید استضعاف
۹۲۰۱۲۸مصرف زکات فطره
۹۲۰۱۲۷عزل زکات فطره و صورتهای تاخیر و تلف و نقل و تلف عدم جواز تبدیل بعد العزل
۹۲۰۱۲۱استدراک بحثهای سابقعزل در بیشتر از یک صاع
۹۲۰۱۲۰عدم جواز فطره در ماه رمضان عزل فطره و زمان نیت آن
۹۲۰۱۱۹مباحثی چند پیرامون منتهای زکات فطره صورت عدم عزل زکات فطره
۹۲۰۱۱۸یاد آوری مباحث گذشتهوضعی یا تکلیفی بودن فطره
۹۱۱۲۲۸اقوال پیرامون زمان ادای فطره
۹۱۱۲۲۷نظر مختار در مبدا و منتهای زکات فطره
۹۱۱۲۲۶زمان وجوب فطره
۹۱۱۲۲۳زمان تعلق وجوب فطره و ثمره آن
۹۱۱۲۲۲مقدار صاعزمان وجوب فطره
۹۱۱۲۲۱مدار بر قیمت وقت اداعدم اشتراط اتحاد جنسمقدارلازم:یک صاع
۹۱۱۲۲۰نصف صاع گندم عالی یک صاع ملفق
۹۱۱۲۱۶جنس به جای فطره
۹۱۱۲۱۵سالم بودن جنس فطره اخراج قیمت به جای جنس
۹۱۱۲۱۴معنای قوت غالباولویتهای جنس فطره
۹۱۱۲۱۳آرد به جای گندم مراتب فضیلت اجناس فطره
۹۱۱۲۱۲بررسی روایات جنس فطره و قول مختار در مقام
۹۱۱۲۰۹بررسی روایات اجناس فطره
۹۱۱۲۰۸جنس زکات فطره
۹۱۱۲۰۷زکات مطلقه رجعی و بائن زکات فطره عیال غائب
۹۱۱۲۰۶مهمان یا عیال زوری یا اضطراریاخراج فطره از اصل مال
۹۱۱۲۰۵عیال دو معیله فطره رضیعمعیل حرام خوار
۹۱۱۲۰۲زکات فطره مملوک مشترک بین دو مالک
۹۱۱۲۰۱جواز توکیل در دفع یا ایصال زکات فطره
۹۱۱۱۳۰فطره بر هاشمی فقط از معیل هاشمیعیال حاضرو غائب فطره سربازان
۹۱۱۱۲۹دوران وجوب فطره بر عیالانفاق ولی بر صغیر و مجنونمساله۵و۶و۷
۹۱۱۱۲۸صورت عصیان و نسیان معیلمعیل فقیر و عیال غنیتکلف فقیر به اخراج
۹۱۱۱۲۵مدار وجوب فطره بر غروب شب فطرزکات فطره عیال بر معیل
۹۱۱۱۲۴زکات فطره ضیف
۹۱۱۱۲۳افراد واجب الفطره فطریه ضیف
۹۱۱۱۱۸زمان اجتماع شرایط در فطریه افراد واجب الفطره
۹۱۱۱۱۷اعتبار جمع شرایط در ابتدای هلال شوال
۹۱۱۱۱۶کراهت تملک زکات توسط مزکیزمان اعتبار شرایط در فطره
۹۱۱۱۱۴صورت تشیع بعد از هلالعبادی بودن زکات فطرهاستحباب اخراج بر فقیر
۹۱۱۱۱۱عدم اعتبار مالکیت زائد بر مئونهعدم اشتراط اسلام در وجوب فطره
۹۱۱۱۰۹تبیین موارد احتیاط مستحب در موارد فقر
۹۱۱۱۰۸شرط غنا در زکات فطره و بررسی روایات آن
۹۱۱۱۰۷شرط چهارم زکات فطره:غنا
۹۱۱۱۰۴زکات فطره عبد
۹۱۱۱۰۳عدم الاغما شرط وجوب زکات؟
۹۱۱۱۰۲زکات فطره عیال یتیم مغمی علیه
۹۱۱۰۳۰زکات فطره و شرط تکلیف
۹۱۱۰۲۷مسائل پایانی ختام زکات
۹۱۱۰۱۱اعطای زکات به سائل بالکفعدم جواز گرفتن فقیر فاسق زمان قصد قربت
۹۱۱۰۱۰روایات داله بر لزوم توزیعدو فرع پایانی مساله سی و یکم
۹۱۱۰۰۹ادامه فروع مساله سی ویکم
۹۱۱۰۰۶زکات کافرزکات مال غیر وافی
۹۱۱۰۰۵تقسیم مال متعلق زکات بین دو شریک
۹۱۱۰۰۴تقسیم مال مشترک متعلق زکات
۹۱۱۰۰۳وکالت در توزیع زکاتمالکیت فقیر بر نصاب زکات
۹۱۱۰۰۲ادامه فضولی در زکاتبرداشتن از زکات توسط وکیل در اخراج و فقیر
۹۱۰۹۲۹جعل در وکالت فقیرفضولیت در زکات
۹۱۰۹۲۸نذر الفعلجواز توکیل در قبض زکات
۹۱۰۹۲۷سر لزوم حج از سهم سبیل اللهتخلیص مظلوم بوسیله سبیل اللهنذر نتیجه
۹۱۰۹۲۶خرید و وقف قرآن از زکات و صورآنعدم جواز تقاص از ممتنعحج از سهم سبیل الله
۹۱۰۹۲۵اشتراط تمکن از تصرفنسیان موضع المالنذر عدم تصرف
۹۱۰۹۲۲عدم جواز حیله های شرعیه در زکات
۹۱۰۹۲۱راهکارهای استقراض برای زکات
۹۱۰۹۱۹زکات در مزارعه فاسداستقراض برای زکات
۹۱۰۹۱۸توکیل غیر در ادای زکاتقصد ترتبی زکاتعدم لزوم رعایت ترتیب زکات سالها
۹۱۰۹۱۴طلب پرداخت زکات از دیگری
۹۱۰۹۱۳دادن زکات بعد از مرگ به واجب النفقهاشتراط زکات بر مشتری
۹۱۰۹۱۲علم اجمالی به زکات و شک در تعیین
۹۱۰۸۲۲اشکالات سخن سید ماتن در مساله ششم
۹۱۰۸۲۱نکات اصولی در تبیین مساله ششم ختام الزکاة
۹۱۰۸۲۰علم به اشتغال ذمه به خمس یا زکات
۹۱۰۸۱۶ادامه بحث تعلق زکات به مال میت
۹۱۰۸۱۵شک در اخراج زکات از مال میت و مبانی پیرامون آن
۹۱۰۸۱۴علم به تعلق زکات به میراث و شک در ادای میت
۹۱۰۸۰۹مساله چهارم:موت مالک و صور تعلق زکات
۹۱۰۸۰۸صور فروش مال و شک در زمان تعلق زکات بدان
۹۱۰۸۰۷شک در تعلق زکات قبل یا بعد از فروش مال زکوی
۹۱۰۸۰۶شک در اخراج زکات سالهای گذشتهشک در اخراج زکات مال التجاره صبیفروش مال و شک در اخراج زکات
۹۱۰۸۰۳شک در اخراج زکات مال و زکات سالهای گذشته
۹۱۰۸۰۱اختلاف بین ولی و صبی بعد از بلوغ در لزوم اخراج زکات
۹۱۰۷۳۰استخراج زکات مال التجاره صبی
۹۱۰۷۲۹اخراج زکات از مال تالف
۹۱۰۷۲۶نیت زکات در مال غائب
۹۱۰۷۲۴امکان قصد قربت از کافر
۹۱۰۷۱۹قصد قربت زکات در مورد طفل و ممتنع و کاف
۹۱۰۷۱۸نیت قصد قربت پس از ادای زکات
۹۱۰۷۱۷عدم اشتراط قصد قربت در زکات
۹۱۰۷۱۶ادله جواز توکیل در ادای زکات
۹۱۰۷۱۵توکیل در ادای زکات
۹۱۰۷۱۲نیت مطلق زکات و مبانی آن
۹۱۰۷۱۱نیت مطلق زکات و مستندات آن
۹۱۰۷۱۰اعتبار نیت صنف یا جنس زکات؟
۹۱۰۷۰۹ادامه سخن در اعتبار قصد تعیین
۹۱۰۷۰۸لزوم قصد تعیین در زکات
۹۱۰۷۰۵ادله عبادی بودن زکات و نقد آن
۹۱۰۷۰۴ادله عبادی بودن زکات
۹۱۰۷۰۳متن درس خارج فقه استاد اشرفی - دوشنبه ۳ مهر ماه
۹۱۰۷۰۲امانت سپردن بخشی از زکاتصورتهای استغنای فقیر با قرض
۹۱۰۷۰۱حکم زیاده ونقص در قرضخروج مال از حد نصاب با قرض دادن بخشی از آن
۹۱۰۶۲۹متن درس خارج فقه استاد اشرفی - چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه
۹۱۰۶۲۸تعجیل زکات و جمع بین روایات
۹۱۰۶۲۷عدم جواز دفع زکات قبل از فرارسیدن زمان وجوب
۹۱۰۶۲۶تاخیر عرفی، ملاک ضمانعلم به وجود مستحق اتلاف زکات معزوله
۹۱۰۶۲۵حکم تاخیردفع زکات وصور ضمان آن
۹۱۰۶۲۱طوائف پنجگانه روایات مبنی بر فوریت یا تاخیر
۹۱۰۶۲۰اقوال فقهای شیعه پیرامون جواز تاخیر پرداخت زکات
۹۱۰۶۱۹لزوم فوریت یا جواز تاخیر در پرداخت زکات؟
جعبه‌ابزار