سبحانی،جعفر-خارج اصول-91ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتاریخموضوع
۹۲۰۳۱۳آیه ای که ادعا شده مجمل است
۹۲۰۳۱۲بررسی آیه ی طلاق
۹۲۰۳۱۱شبهات مربوط به عقد موقت
۹۲۰۳۰۸شبهات مربوط به ازدواج موقت
۹۲۰۳۰۷شبهات وارده به عقد موقت
۹۲۰۳۰۶آیه ی استمتاع
۹۲۰۳۰۱آیات مجمل (آیه ی ازدواج موقت)
۹۲۰۲۳۱شهادت بر طلاق
۹۲۰۲۳۰آیه ی صوم
۹۲۰۲۲۵رفع اجمال از آیه ی وضو
۹۲۰۲۲۳آیات مجمل
۹۲۰۲۲۲مطلق و مقید و مجمل و مبین
۹۲۰۲۱۸اقسام ارتباط مطلق با مقید
۹۲۰۲۱۷حمل مطلق بر مقید
۹۲۰۲۱۶مقدمات حکمت
۹۲۰۲۱۵معنای مطلق و مقدمات حکمت
۹۱۰۷۲۴مساله ی امر به امر و مساله ی تاکیدی بودن و یا تاسیسی بودن امر دومبحث در
۹۲۰۲۱۰معنای مطلق و مقید و بیان مقدمات حکمت
۹۲۰۲۰۲بداء و بحث مطلق و مقید
۹۲۰۲۰۱مسئله ی بداء
۹۲۰۱۳۱نسخ در قرآن و مسئله ی بداء
۹۲۰۱۲۸نسخ در قرآن
۹۲۰۱۲۶نسخ
۹۲۰۱۲۱بحث خاص و نسخ
۹۲۰۱۲۰روایات مخالف کتاب و رابطه ی تخصیص با نسخ
۹۲۰۱۱۹تخصیص قرآن با خبر واحد
۹۲۰۱۱۸استثناء بعد از ذکر چند عام – تخصیص قرآن به خبر واحد
۹۲۰۱۱۷استثناء بعد از ذکر چند عام
۹۲۰۱۱۴تعارض عام با مفهوم قضیه ی دیگر
۹۲۰۱۱۳تخصیص عام به مفهوم قضیه ی دیگر
۹۲۰۱۱۱تخصیص عام به وسیله ی مفهوم
۹۲۰۱۱۰رجوع ضمیر به بعضی از عام
۹۱۱۲۲۸عدم اختصاص خطابات به مشافهین
۹۱۱۲۲۷شمول خطابات شفاهیه بر معدومین-جلسه ۲
۹۱۱۲۲۶شمول خطابات شفاهیه بر معدومین
۹۱۱۲۲۳لزوم فحص از مخصص قبل از عمل به عام
۹۱۱۲۲۲لزوم فحص از خاص قبل از تمسک به عام
۹۱۱۲۲۱احراز حال فرد مشتبه با رجوع به اصل لفظی
۹۱۱۲۲۰شبهه ی مصداقیه و رجوع به عناوین ثانویه
۹۱۱۲۱۶شبهه ی مصداقیه ی مخصص-جلسه ۲
۹۱۱۲۱۵شبهه ی مصداقیه ی مخصص
۹۱۱۲۱۴تمسک به اصل در شبهه ی مصداقیه ی خاص-جلسه ۲
۹۱۱۲۱۳رجوع به اصل در شبهه ی مصداقیه ی مخصص
۹۱۱۲۱۲تمسک به اصل در شبهه ی مصداقیه ی خاص
۹۱۱۲۰۹تفاصیل وارده در مخصص لبی
۹۱۱۲۰۸تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه ی خاص-جلسه ۲
۹۱۱۲۰۷تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه ی خاص
۹۱۱۲۰۶اجمال مخصص در شبهه ی مصداقیه
۹۱۱۲۰۵شبهه ی مفهومیه ی مخصص
۹۱۱۲۰۲شک در تخصیص زائد
۹۱۱۲۰۱حجیت عام در باقی بعد از تخصیص
۹۱۱۱۳۰مخصص منفصل
۹۱۱۱۲۹الفاظ عام و حقیقت بودن عام بعد از تخصیص
۹۱۱۱۲۸الفاظ عموم
۹۱۱۱۲۵مباحثی پیرامون عام
۹۱۱۱۲۴اقسام عام
۹۱۱۱۲۳عام و خاص
۹۱۱۱۲۱مفهوم لقب و عدد
۹۱۱۱۱۸مفهوم حصر-جلسه ۲
۹۱۱۱۱۷دلالت (انما) بر حصر
۹۱۱۱۱۶تفسیر کلمه ی لا اله الا الله
۹۱۱۱۱۵مفهوم حصر
۹۱۱۱۱۴مفهوم غایت و حصر
۹۱۱۱۱۱مفهوم غایت
۹۱۱۱۰۹مفهوم، وصف و غایت
۹۱۱۱۰۸ادله ی قائلین به مفهوم در وصف
۹۱۱۱۰۷مفهوم وصف
۹۱۱۱۰۴مفهوم در سالبه ی کلیه
۹۱۱۱۰۳تداخل در مسببات
۹۱۱۱۰۲تداخل در اسباب
۹۱۱۰۳۰تداخل و عدم تداخل در اسباب
۹۱۱۰۲۷تداخل اسباب
۹۱۱۰۱۱تعدد شرط و اتحاد جزاء
۹۱۱۰۱۰اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء
۹۱۱۰۰۹مفهوم از لحاظ شخص و سنخ حکم
۹۱۱۰۰۶مفهوم در جمله ی شرطیه-جلسه ۲
۹۱۱۰۰۵مفهوم در جمله ی شرطیه
۹۱۱۰۰۴مفهوم و معنای آن و مفهوم در جملات شرطیه
۹۱۱۰۰۳مقدماتی در بحث مفاهیم
۹۱۱۰۰۲مفاهیم
۹۱۰۹۲۹مبنای ابو حنیفه در دلالت نهی در عبادات و معاملات
۹۱۰۹۲۸اقتضای نهی در معاملات
۹۱۰۹۲۷نهی در عبادات و معاملات
۹۱۰۹۲۶نهی در عبادات-جلسه ۲
۹۱۰۹۲۵نهی در عبادات
۹۱۰۹۲۲صحت و فساد در معاملات و عبادات
۹۱۰۹۲۱معنای صحت و فساد
۹۱۰۹۱۹دلالت نهی بر فساد-جلسه ۲
۹۱۰۹۱۸دلالت نهی بر فساد
۹۱۰۹۱۵حکم مائین مشتبهین
۹۱۰۹۱۴مرجحات امر و نهی در صورت تزاحم
۹۱۰۹۱۳مرجحات باب تزاحم در مبحث امر و نهی
۹۱۰۹۱۲حکم نماز در زمین غصبی
۹۱۰۹۱۱حکم تکلیفی خروج از زمین غصبی
۹۱۰۸۱۷حکم خروج از زمین غصبی
۹۱۰۸۱۶عبادات مکروهه
۹۱۰۸۱۵ادله ی قائلین به اجتماع امر و نهی
۹۱۰۸۱۴دلیل محقق نائینی بر اجتماع امر و نهی
۹۱۰۸۱۰دلائل قائلین به اجتماع
۹۱۰۸۰۹ادله ی قائلین به اجتماع
۹۱۰۸۰۸ادله ی قائلین به امتناع و اجتماع امر و نهی
۹۱۰۸۰۷اجتماع امر و نهی-جلسه ۵
۹۱۰۸۰۶اجتماع امر و نهی-جلسه ۴
۹۱۰۸۰۳اجتماع امر و نهی-جلسه ۳
۹۱۰۸۰۱اجتماع الامر و النهی
۹۱۰۷۳۰اجتماع امر و نهی-جلسه ۲
۹۱۰۷۲۹اجتماع امر و نهی
۹۱۰۷۲۶نواهی
۹۱۰۷۲۳تابعیت و عدم تابعیت قضاء از امر اول، مساله ی امر به امر
۹۱۰۷۲۲آیا قضاء احتیاج به امر جدید دارد؟
۹۱۰۷۱۹واجب کفایی و تقسیمات دیگر
۹۱۰۷۱۸ماهیت واجب کفایی-جلسه ۲
۹۱۰۷۱۷ماهیت واجب کفایی
۹۱۰۷۱۶واجب تخییری و واجب کفائی
۹۱۰۷۱۵ماهیت واجب تخییری
۹۱۰۷۱۲واجب تخییری
۹۱۰۷۱۱عدم بقاء جواز بعد از نسخ وجوب و مساله ی واجب تخییری
۹۱۰۷۱۰تعلق امر به طبیعت یا افراد و اینکه آیا بعد از نسخ وجوب، جواز باقی می ماند؟
۹۱۰۷۰۹تعلق اوامر و نواهی بر طبایع یا افراد
۹۱۰۷۰۸تعلق امر به شیء با انتفاء شرط و تعلق امر به طبایع یا افراد
۹۱۰۷۰۵نقد کلام امام قدس سره در مبحث ترتب
۹۱۰۷۰۴تقریب امام قدس سره در مورد ترتب
۹۱۰۷۰۳ثمرات ترتب و نظر امام قدس سره در مورد ترتب
۹۱۰۷۰۲ترتب-جلسه ۴
۹۱۰۷۰۱مساله ی ترتب
۹۱۰۶۲۹ترتب-جلسه ۳
۹۱۰۶۲۸ترتب-جلسه ۲
۹۱۰۶۲۷ترتب
۹۱۰۶۲۶امر به ضد و مساله ی ترتب
۹۱۰۶۲۵نهی خاص
۹۱۰۶۲۱ضد خاص-جلسه ۲
۹۱۰۶۲۰ضد خاص
۹۱۰۶۱۹ضد عام
۹۱۰۶۱۸دلالت امر به شیء از ضد عام
جعبه‌ابزار