شاهرودی،محمود-خارج اصول-91ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتاریخموضوع
۹۱۰۸۰۱ادامه بحث از بیان دوم از دلیل اول بر ثبوت مقدمه و نقد آن-دلیل دوم بر ثبوت
۹۱۰۷۲۳جهت هشتم:بحث از اثبات ملازمه-مراحل حکم و الزام شرعی-بررسی ملازمه در مراحل
۹۱۰۷۱۸اشکال اول آخوند بر جریان اصل در ملازمه و نقد آن-اشکال دوم بر جریان اصل در
۹۱۰۷۰۳بررسی فروض چهارگانه تعارض در حالت عدم انحصار مقدمه محرمه-ثمره ششم شهید صدر
۹۱۰۶۲۷دسته بندی ثمرات ادعایی-۱)ثمرات فقهی تطبیقی -۲)وجوب شرعی خود مقدمه-۳)امکان-جلسه ۲
۹۱۰۶۲۶دسته بندی ثمرات ادعایی-۱)ثمرات فقهی تطبیقی -۲)وجوب شرعی خود مقدمه-۳)امکان
۹۱۰۶۲۵دو جهت باقی مانده از بحث مقدمات واجب:جهت اول:ثمره بحث مقدمه واجب-آثار
۹۱۱۲۲۶ادامه فصل اول و بیان دو تقریب در اثبات وجوب فی الجمله در فرض امتناع ترتب
۹۱۱۲۲۲اشکالاتی بر خروج باب تزاحم ازتعارض و پاسخ آن
۹۱۱۲۲۱بررسی تعارض جزئی در مبنای چهارم و تقریبات پیرامون خروج باب تزاحم از تعارض
۹۱۱۲۲۰فصولی در بحث تزاحم و بیان فرق باب تزاحم با تعارض
۹۱۱۲۱۴اشکال پنجم دو فرع فقهی در جهت یازدهم
۹۱۱۲۱۳اشکال چهارم دو فرع فقهی در جهت یازدهم
۹۱۱۲۱۲تطبیق ترتب بر دو فرع فقهی و اشکالات آن
۹۱۱۲۰۸اشکالات دو فرع فقهی در جهت یازدهم
۹۱۱۲۰۷تتمه اشکالات در جهت دهم و بیان جهت یازدهم
۹۱۱۲۰۶جهت دهم:ترتب از دو طرف در موارد تساوی و عدم اهمیت احد الضدین
۹۱۱۲۰۵بررسی اشکال ثبوتی و اثباتی در جهت نهم
۹۱۱۲۰۱جهت نهم:بررسی دو اشکال بر امکان ترتب:
۹۱۱۱۳۰بیاناتی در اثبات امکان ترتب و دفع شبهات قائلین به امتناع
۹۱۱۱۲۹بیاناتی در اقامه برهان بر امکان ترتب
۹۱۱۱۲۸شبهه قائلین به امتناع و بیان ترتبیون در نفی تطارد بین دو امر
۹۱۱۱۲۴بحث در مقدمات ۵ گانه مرحوم میرزارحمه الله.
۹۱۱۱۲۳ادامه بیانات مرحوم میرزا ره در جهت هفتم
۹۱۱۱۱۵جهت هفتم در بیانات مرحوم میرزا(رحمه الله)
۹۱۱۱۱۴متن درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی - شنبه ۱۴ بهمن ماه
۹۱۱۱۰۹جهت ششم و اشکالات مطرح شده
۹۱۱۱۰۸متن درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی - یکشنبه ۸ بهمن ماه
۹۱۱۱۰۷متن درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی - شنبه ۷ بهمن ماه
۹۱۱۱۰۳متن درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی - سه شنبه ۳ بهمن ماه
۹۱۱۱۰۲متن درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی - دوشنبه ۲ بهمن ماه
۹۱۱۰۳۰متن درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی - شنبه ۳۰ دی ماه
۹۱۱۰۱۰متن درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی - یکشنبه ۱۰ دی ماه
۹۱۱۰۰۵متن درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی - سه شنبه ۵ دی ماه
۹۱۱۰۰۴تقریبات علما در مسئله ضد
۹۱۱۰۰۳اعتراضات بر ثمره ضد و پاسخ آن
۹۱۱۰۰۲اشکالات وارد بر بحث ثمرات ضد
۹۱۰۹۲۸ادامه بحث ثمره ضد و کلمات علما
۹۱۰۹۲۷ثمره ضد و اشکالات علما
۹۱۰۹۲۶ثمره بحث ضد
۹۱۰۹۲۵متن درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی - شنبه ۲۵ آذر ماه
۹۱۰۹۲۱متن درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی - سه شنبه ۲۱ آذر ماه
۹۱۰۹۱۹متن درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی - یکشنبه ۱۹ آذر ماه
۹۱۰۹۱۸متن درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی - شنبه ۱۸ آذر ماه
۹۱۰۹۱۴متن درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی - سه شنبه ۱۴ آذر ماه
۹۱۰۹۱۳متن درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی - دوشنبه ۱۳ آذر ماه
۹۱۰۹۱۲متن درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی - یکشنبه ۱۲ آذر ماه
۹۱۰۸۱۶متن درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی - سه شنبه ۱۶ آبان ماه
۹۱۰۸۱۵متن درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی - دوشنبه ۱۵ آبان ماه
۹۱۰۸۱۴متن درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی - یکشنبه ۱۴ آبان ماه
۹۱۰۸۰۹متن درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی - سه شنبه ۹ آبان ماه
۹۱۰۸۰۸بحث اول:ضد عام-بررسی اقتضاء در رمراحل سه گانه حکم
۹۱۰۸۰۷مبحث ضد-چند نکته مقدماتی:توضیح ضد،اصولیت مبحث ضد،ارتباط آن با مباحث الفاظ
۹۱۰۸۰۶دو تفصیل در ذیل بحث از ملازمه و نقد آن-بحث از مقدمه حرام و مکروه و مستحب
۹۱۰۸۰۱ادامه بحث از بیان دوم از دلیل اول بر ثبوت مقدمه و نقد آن-دلیل دوم بر ثبوت ملازمه
۹۱۰۷۳۰ادامه بررسی و نقد بیان اول از دلیل اول بر ثبوت ملازمه –بیان دوم و نقد آن
۹۱۰۷۲۴بیان اول ازدلیل اول بر ثبوت ملازمه و اشکال بر آن و پاسخ اشکال
۹۱۰۷۲۳جهت هشتم:بحث از اثبات ملازمه-مراحل حکم و الزام شرعی-بررسی ملازمه در مراحل سه گانه حکم الزامی شرعی
۹۱۰۷۲۲ادامه بحث قبل-اشکال دوم بر جریان اصل در مساله فقهی و پاسخ آخوند و نقد آن
۹۱۰۷۱۸اشکال اول آخوند بر جریان اصل در ملازمه و نقد آن-اشکال دوم بر جریان اصل در مساله فقهی و پاسخ آن و نقد پاسخ
۹۱۰۷۱۷جهت هفتم:جریان اصل در حکم فقهی وجوب مقدمه و مساله اصولی ملازمه
۹۱۰۷۱۶اشکال سوم و پاسخ آن
۹۱۰۷۱۵اشکال دوم و نقد آن-تعبیر دیگر محقق عراقی
۹۱۰۷۱۱اشکالات شهید صدربر کلام آخوند و صاحب فصول-اشکال اول و پاسخ این اشکال
۹۱۰۷۱۰ادامه بحث از ثمره هفتم-اشکال شیخ بر ثمره صاحب فصول-نقد آخوند بر اشکال شیخ
۹۱۰۷۰۹ثمره هفتم-توقف این ثمره بر سه مبنا-دو اشکال آقای خویی بر این ثمره و نقد آن-
۹۱۰۷۰۸ادامه بحث از ثمره ششم و اشکالات کلام شهید صدر
۹۱۰۷۰۴ادامه بحث از ثمره ششم-اشکال بر تقریر شهید صدر از این ثمره
۹۱۰۷۰۳بررسی فروض چهارگانه تعارض در حالت عدم انحصار مقدمه محرمه-ثمره ششم شهید صدر در حلقات
۹۱۰۷۰۲فروض تعارض و تنافی دلیلین در بحث مقدمه
۹۱۰۷۰۱ادامه بحث اشکالات آخوند بر وحید بهبهانی در ثمره اصولی قول به وجوب مقدمه
۹۱۰۶۲۵دو جهت باقی مانده از بحث مقدمات واجب:جهت اول:ثمره بحث مقدمه واجب-آثار ادعایی و بررسی آنها
جعبه‌ابزار