شاهرودی،محمود-خارج فقه-91ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتاریخموضوع
۹۱۱۲۲۶مسئله دوم:ترک عمدی عدم قصد قربت و تفکیک حکم وضعی از تکلیفی، مسئله سوم:
۹۱۰۸۰۷مساله ۲۰:جواز دفع زکات به عبد غیر در صورت عدم انفاق مولایش چه عبد آبق باشد
۹۱۰۸۰۶مساله۱۶:استحباب اعطاءزکات به اقرباء غیر واجب النفقه-مساله ۱۷:جواز اعطاء
۹۱۰۸۰۱مساله سیزدهم:عدم جواز اعطاء زکات به زوجه ناشزة ای که نفقه ندارد-مساله
۹۱۰۷۲۹ادامه بحث در شرط سوم-مساله دهم:انحصار ممنوعیت اعطاء زکات به واجب النفقه از
۹۱۰۷۲۳اشتراط عدالت در عاملین و استثنائآت آن بنا بر قبول اشتراط در
۹۱۰۷۱۸مساله ۶)نیت در اعطاء به طفل و مجنون-مساله۷)اشکال بر جواز اعطاء زکات به
۹۱۰۷۱۶ادامه بحث دوم:کیفیت اعطاء زکات به طفل و مجنون شیعه-مساله۲)حکم اعطاء زکات
۹۱۰۷۱۵جهت پنجم:ایمان شرط وجودی زکات است یا عدمش مانع-مساله ۱)حکم اعطاء زکات به
۹۱۰۷۱۱جهت سوم:عدم وجود مؤمن و سبیل الله-جهت چهارم:اشتراط ایمان در مستحقین، مختص
۹۱۰۷۱۰فصل هفتم:شرایط مستحقین-شر ط اول:ایمان-جهت اول:اصل شرط ایمان-جهت دوم
۹۱۰۷۰۹ادامه بحث در مساله ۳۱-مساله ۳۲:حکم استرجاع در زکات در صورت تبین عدم وجوب
۹۱۰۷۰۸مساله ۳۱:نذر پرداخت زکات به فقیر معین و حکم جواز استرداد زکات از غیر آن
۹۱۰۶۲۷مصرف هفتم-بررسی روایت عمر بن یزید در دلالت بر عدم اختصاص-بررسی اشتراط تمکن
۹۱۱۲۲۷مسئله ۴ و ۵و ۶و ۷
۹۱۱۲۲۶مسئله دوم:ترک عمدی عدم قصد قربت و تفکیک حکم وضعی از تکلیفی، مسئله سوم:صور وکالت حاکم شرع
۹۱۱۲۲۲بررسی دلالت چند روایات بر توکیل در اصل اداء
۹۱۱۲۲۱ادله توکیل در اصل در اداء
۹۱۱۲۲۰مسئله ۱:توکیل در اداء زکات و مسائل مربوط به نائب
۹۱۱۲۱۴اشکالات صورت سوم از قصد تعیین و قصد توزیع و بیان صورت چهارم
۹۱۱۲۱۳صور مختلف در قصد تعیین و قصد توزیع
۹۱۱۲۱۲وجه پنجم و بیان مقام دوم و قصد وجه
۹۱۱۲۰۸وجوه ذکر شده در مقام اول (قصد عنوان زکات)
۹۱۱۲۰۷ادل? شرطیت قصد قربت در زکات
۹۱۱۲۰۶جهت دوم وسوم در مسئله ۸ و شروع فصل ۱۰
۹۱۱۲۰۵تتمه مسئله ۵ و بیان مسئله ۸
۹۱۱۲۰۱ادامه بحث در مسئله ۴ و بیان مسئله۶،۵و۷
۹۱۱۱۳۰بررسی روایات متعارض در مسئله چهارم
۹۱۱۱۲۹مسئله ۴ در اجزا یا عدم اجزاتقدیم دفع زکات بر زمان وجوب
۹۱۱۱۲۸مسئله سوم:در تلف زکات توسط متلف اجنبی و ضمان آن
۹۱۱۱۲۴ادامه بحث در جهت دوم از فی وقت وجوب اخراج الزکاة    
۹۱۱۱۲۳متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - دوشنبه ۲۳ بهمن ماه
۹۱۱۱۰۹متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - دوشنبه ۹ بهمن ماه
۹۱۱۱۰۸متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - یکشنبه ۸ بهمن ماه
۹۱۱۱۰۷متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - شنبه ۷ بهمن ماه
۹۱۱۱۰۳متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - سه شنبه ۳ بهمن ماه
۹۱۱۱۰۲متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - دوشنبه ۲ بهمن ماه
۹۱۱۰۳۰متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - شنبه ۳۰ دی ماه
۹۱۱۰۱۰متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - یکشنبه ۱۰ دی ماه
۹۱۱۰۰۹متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - شنبه ۹ دی ماه
۹۱۱۰۰۵متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - سه شنبه ۵ دی ماه
۹۱۱۰۰۴جهت سوم در مسئله ۱۰ از فصل ۸ در بقیه ی احکام زکات
۹۱۱۰۰۳جهت دوم و سوم در مسئله ۱۰ از فصل ۸ در بقیه ی احکام زکات
۹۱۱۰۰۲مسئله ۱۰،۹ از فصل ۸ در بقیه ی احکام زکات
۹۱۰۹۲۸مسئله ۸،۷،۶ از فصل ۸ در بقیه ی احکام زکات
۹۱۰۹۲۷متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - دوشنبه ۲۷ آذر ماه
۹۱۰۹۲۶متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - یکشنبه ۲۶ آذر ماه
۹۱۰۹۲۵متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - شنبه ۲۵ آذر ماه
۹۱۰۹۲۱متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - سه شنبه ۲۱ آذر ماه
۹۱۰۹۱۹متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - یکشنبه ۱۹ آذر ماه
۹۱۰۹۱۸متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - شنبه ۱۸ آذر ماه
۹۱۰۹۱۴متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - سه شنبه ۱۴ آذر ماه
۹۱۰۹۱۳متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - دوشنبه ۱۳ آذر ماه
۹۱۰۹۱۲متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - یکشنبه ۱۲ آذر ماه
۹۱۰۸۱۶متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - سه شنبه ۱۶ آبان ماه
۹۱۰۸۱۵متن درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی - دوشنبه ۱۵ آبان ماه
۹۱۰۸۱۴ادامه بحث از شرط چهارم-جلسه ۲
۹۱۰۸۰۹ادامه بحث از شرط چهارم
۹۱۰۸۰۸شرط چهارم:عدم هاشمی بودن آخذ زکات
۹۱۰۸۰۷مساله ۲۰:جواز دفع زکات به عبد غیر در صورت عدم انفاق مولایش چه عبد آبق باشد و چه نباشد
۹۱۰۷۳۰ادامه مساله یازدهم-مساله دوازدهم:جواز اعطاء زکات به زوجه منقطع
۹۱۰۷۲۴ادامه بحث در شرط سوم
۹۱۰۷۲۲شرط دوم:عدالت-وجوه شرطیت عدالت و نقد آن
۹۱۰۷۱۸مساله ۶)نیت در اعطاء به طفل و مجنون-مساله۷)اشکال بر جواز اعطاء زکات به عوام مؤمنین-مساله۸)حکم خطا در تطبیق مؤمن
۹۱۰۷۱۷مساله ۴)حکم اعطاء زکات به ولد الزنا-مساله۵)لزوم اعاده زکات بعد از استبصار
۹۱۰۷۱۶ادامه بحث دوم:کیفیت اعطاء زکات به طفل و مجنون شیعه-مساله۲)حکم اعطاء زکات به سفیه-مساله ۳)حکم طفلی که یکی از ابوینش شیعه است
۹۱۰۷۱۱جهت سوم:عدم وجود مؤمن و سبیل الله-جهت چهارم:اشتراط ایمان در مستحقین، مختص مالک زکات است یا ولی امر هم باید این شرط را رعایت کند
۹۱۰۷۱۰فصل هفتم:شرایط مستحقین-شر ط اول:ایمان-جهت اول:اصل شرط ایمان-جهت دوم:استثنائات از این شرط
۹۱۰۷۰۹ادامه بحث در مساله ۳۱-مساله ۳۲:حکم استرجاع در زکات در صورت تبین عدم وجوب آن بر مکلف
۹۱۰۷۰۸مساله ۳۱:نذر پرداخت زکات به فقیر معین و حکم جواز استرداد زکات از غیر آن فقیر در صورت اشتباه یا تعمد
۹۱۰۷۰۴فروض سه گانه در ابن سبیل
۹۱۰۷۰۳حکم دفع زیاده نفقه ابن سبیل-بررسی ولایت مالک بر زیاده
۹۱۰۷۰۲مصرف هشتم-میزان مجاز پرداخت زکات به این سهم-حکم زیاده بر نفقه در این مصرف
۹۱۰۷۰۱مصرف هشتم:ابن سبیل-تعریف ابن سبیل-شرط عدم معصیت در سفر ابن سبیل
۹۱۰۶۲۷مصرف هفتم-بررسی روایت عمر بن یزید در دلالت بر عدم اختصاص-بررسی اشتراط تمکن و عدم تمکن بدون زکات
۹۱۰۶۲۶مصرف هفتم-بررسی مستندات اقوال-استناد به برخی روایات و بررسی آن
۹۱۰۶۲۵مصرف هفتم زکات-بحث اول:اقوال سه گانه در تعریف سبیل الله
جعبه‌ابزار