درس های حوزه های علمیه شهرستانها
استاد مظاهری (اصفهان) آرشیو درس خارج فقه سال جاری
سال 91-90
سال 90-89
سال 89-88
آخرین بروز رسانی در تاریخ 17/01/92 ساعت 08:50 سال 88-87 (کتاب الطهارة)
سال 88-87 (کتاب الدیات)
سال 87-86
سال 86-85
استاد مظاهری (اصفهان) آرشیو درس اخلاق سال جاری
سال 91-90
آخرین بروز رسانی در تاریخ 14/12/91 ساعت 10:00 سال 89-88
استاد مظاهری (اصفهان) آرشیو درس خارج اصول سال جاری
سال 91-90
سال 90-89
آخرین بروز رسانی در تاریخ 17/01/92 ساعت 09:00 سال 89-88
سال 88-87
سال 87-86

نامت جاودان و یادت گرامی
استاد تهرانی (رحمةالله علیه) آرشیو درس خارج اصول سال جاری
سال 91-90
سال 90-89
آخرین بروز رسانی در تاریخ 08/12/91 ساعت 10:11
سال 88-87
استاد تهرانی (رحمةالله علیه) آرشیو درس خارج فقه سال جاری
سال 91-90
آخرین بروز رسانی در تاریخ 08/12/91 10:00
سال 90-89
سال 88-87
استاد تهرانی (رحمةالله علیه) آرشیو درس اخلاق سال جاری
سال 91-90
آخرین بروز رسانی در تاریخ 08/12/91 ساعت 09:50
سال 90-89
سال 89-88

استاد موسوی جزایری
(اهواز)
آرشیو درس خارج فقه سال جاری
سال 91-90
سال 90-89
سال 89-88
آخرین بروز رسانی در تاریخ 20/01/91 ساعت 10:13 سال 88-87
سال 87-86
سال 86-85
سال 85-84
سال 84-83
استاد موسوی جزایری
(اهواز)
آرشیو درس خارج اصول سال جاری
سال 91-90
سال 90-89
سال 89-88
سال 88-87
آخرین بروز رسانی در تاریخ 20/01/92 ساعت 10:13 سال 87-86
سال 86-85
سال 85-84
سال 84-83
سال 82-81
استاد محمدی رِی‌شهری
(شهر ری)
آرشیو درس خارج فقه سال جاری
آخرین بروز رسانی در تاریخ 20/01/92 ساعت 8:33
استاد محمدی رِی‌شهری
(شهر ری)
آرشیو درس تفسیر قرآن - سوره حمد سال جاری
آخرین بروز رسانی در تاریخ 20/01/92 ساعت 8:33 سال 91-90
سال 90-89
 
جعبه‌ابزار