درس های آیات عظام حوزه علمیه قم (مسجد اعظم )

آیت الله سبحانی آرشيو درس خارج اصول سال جاری
سال 92-91
سال 91-90
سال 90-89
آخرین بروز رسانی در تاریخ 11/10/91 ساعت 09:30 سال 89-88
سال 88-87
سال 87-86
آیت الله سبحانی آرشيو درس خارج فقه سال جاری
سال 91-90
سال 90-89
سال 89-88
آخرین بروز رسانی در تاریخ 11/10/91 ساعت 18:30
سال 88-87
سال 87-86
آیت الله سبحانی آرشيو درس تفسیر سوره حشر تابستان 89
آخرین بروز رسانی در تاریخ 10/11/90 ساعت 09:10

آیت الله مکارم آرشيو درس خارج فقه سال جاری

تقریر عربی
سال 91-90

تقریر عربی
سال 90-89

تقریر عربی
سال 89-88
آخرین بروز رسانی در تاریخ 11/10/91ساعت 10:50 سال 88-87
سال 87-86

آیت الله مکارم آرشيو سایر دروس آرشیو‌‌درس سایردروس
آخرین بروز رسانی در تاریخ 24/03/91ساعت 12:00

آیت الله جوادی آرشيو درس تفسیر قرآن سال جاری
سال 91-90
سال 90-89
سال 89-88
آخرین بروز رسانی در تاریخ 05/10/91 ساعت 12:15 سال 88-87
سال 87-86
آیت الله جوادی آرشيو درس خارج فقه سال جاری
سال 91-90
آخرین بروز رسانی در تاریخ 05/10/91 ساعت 09:30 سال 90-89
سال 89-88

آیت الله نوری آرشيو درس خارج فقه سال جاری
سال 91-90
آخرین بروز رسانی در تاریخ 02/11/91 ساعت 11:30 سال 90-89
سال 89-88
سال 88-87

آیت الله شبیری آرشيو درس خارج فقه سال جاری
سال 91-90
سال 90-89
سال 89-88
آخرین بروز رسانی در تاریخ 10/10/91 ساعت 11:00 سال 88-87
سال 87-86
آیت الله شبیری آرشيو درس رجال سال 63-62
آخرین بروز رسانی در تاریخ 18/11/91 ساعت 9:00

مقررین اینجا را کلیک کنید
جعبه‌ابزار