درس های حوزه علمیه مشهد

استاد موسوی خلخالی آرشيو درس خارج اصول سال جاری
سال 90-91
سال 89-90
آخرین بروز رسانی در تاریخ 30/07/91 ساعت 11:30 سال 88-89
سال 87-88
سال 86-87
سال 85-86

استاد مرتضوی آرشیو درس خارج فقه سال جاری
سال 90-91
آخرین بروز رسانی در تاریخ 14/09/91 ساعت 11:35 سال 89-90
سال 88-89
سال 87-88

استاد رضازاده آرشیو درس خارج اصول سال جاری
سال 90-91
تقریر عربی
آخرین بروز رسانی در تاریخ 14/09/91 ساعت 11:35 سال 89-90
سال 88-89
سال 87-88
استاد رضازاده آرشیو درس خارج فقه سال جاری
سال 90-91

تقریر عربی
آخرین بروز رسانی در تاریخ 14/09/91 ساعت 11:40 سال 89-90
سال 88-89
سال 87-88

استاد اشرفی آرشیو درس خارج اصول سال جاری
سال 91-90
آخرین بروز رسانی در تاریخ 14/09/91 ساعت 11:50 سال 90-89
سال 89-88
سال 88-87
استاد اشرفی آرشیو درس خارج فقه سال جاری

تقریر عربی
سال 91-90

تقریر عربی
آخرین بروز رسانی در تاریخ 14/09/91 ساعت 11:45 سال 90-89
سال 89-88
سال 88-87

برای مشاهده درس های تفسیرقرآن اینجا را کلیک کنید
آخرین بروز رسانی در تاریخ 08/03/91 ساعت 11:30
 
جعبه‌ابزار