ضوابط عمومی تقریرنویسی ضرورت نخست چارچوب و ضوابط نگارش ضوابط رنگ‌بندی الگوی نام‌گذاری فایل‌های ارسالی مقصد فایل‌های ارسالی

الگوی نام‌گذاری فایل‌های ارسالی


در خصوص تقریر دروس عربی، نام‌گذاری فایل Word ارسالی مطابق الگوی زیر صورت می‌گیرد؛

• 130403_340522_817

• میلادی_قمری_شماره

▪ عدد سمت راست، نمایانگر تاریخ میلادی؛ عدد وسط، نمایانگر تاریخ قمری و عدد سمت چپ، نمایانگر شماره جلسه است که با "خط پایین ( _ ) از هم جدا می‌شوند.

در خصوص تقریر دروس فارسی، نام‌گذاری فایل Word ارسالی مطابق الگوی زیر صورت می‌گیرد؛

• 920822_001

• شمسی_شماره

▪ عدد سمت راست، نمایانگر تاریخ شمسی؛ و عدد سمت چپ، نمایانگر شماره جلسه است که با "خط پایین ( _ ) از هم جدا می‌شوند.

جعبه‌ابزار