ضوابط عمومی تقریرنویسی ضرورت نخست چارچوب و ضوابط نگارش ضوابط رنگ‌بندی الگوی نام‌گذاری فایل‌های ارسالی مقصد فایل‌های ارسالی

ضرورت نخست


اصل مهم در تقریرنویسی، شیوایی و قابل فهم بودن متن است و البته این مهم نباید به بهای حذف مطالب علمی درس - ولو اندک و جزیی – به دست آید.

از آنجایی که سلیقه‌های مختلفی در تقریرنویسی وجود دارد بهتر است شیوه تقریرنویسی هر مقرر به تأیید مدرس محترم برسد.

در تقریر‌نویسی سه شیوه ممکن است پیاده شود:

1. عین گفتار مانند درس تفسیر آیت‌الله جوادی آملی

2. ویرایش مطالب ضروری مانند درس فقه آیت‌الله سبحانی

3. ویراستاری با حفظ مطالب مانند درس اصول آیت‌الله سبحانی و فقه آیت‌الله مکارم

جعبه‌ابزار