ضوابط عمومی تقریرنویسی ضرورت نخست چارچوب و ضوابط نگارش ضوابط رنگ‌بندی الگوی نام‌گذاری فایل‌های ارسالی مقصد فایل‌های ارسالی

مقصد فایل‌های ارسالی


• تقریر درس‌ها به طور منظم و روزانه برای افراد زیر ارسال می‌شود.

جناب آقای کیان از طلاب علوم دینی؛ رابط مقررین و مسؤول برطرف کردن مشکلات محتوایی احتمالی

جناب آقای ایمان رضایی؛ مهندس کامپیوتر و مسؤول امور فنی مربوط به صوت و متن دروس

لازم است در قسمت Subject، مطابق الگوی زیر نام استاد و درس و تاریخ نوشته شود؛

درس فقه آیت‌الله مکارم_920111

جعبه‌ابزار